Insatser enligt LSS - ansökan

LÄS MER

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Lagen är en så kallad pluslag och ska utgöra ett komplement till SoL (Socialtjänstlagen) och annan lagstiftning.

LSS ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. LSS omfattar således inte alla personer med funktionsnedsättning. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste man tillhöra den så kallade personkretsen.

I l § LSS definieras personkretsen i tre punkter:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

LSS-insatser

Personer som anges ovan har rätt att ansöka om insatser i form av särskilt stöd och särskild service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna är:

9 § 1. Rådgivning och annat personligt stöd

(söks hos Region Kronobergs barn- eller vuxenhabilitering. Kommunens LSS-handläggare kan vara behjälplig med kontakter).

9 § 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans

Personlig assistent är en insats som är avsedd för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver mycket stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt dagliga liv.

9 § 3. Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har omfattande funktionsnedsättning och har svårt att komma ut på fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter på egen hand.

9 § 4. Biträde av kontaktperson

En kontaktperson hjälper dig att få en meningsfullare fritid. En kontaktperson blir en vän som du träffar regelbundet och gör saker tillsammans med utifrån dina intressen.

9 § 5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice fungerar som avlastning för föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättningar och bor i hemmet. Insatsen gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och egen tid för aktiviteter utanför och/eller i hemmet.

9 § 6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelsens syfte är att erbjuda dig som enskild miljöombyte och rekreation samtidigt som dina anhöriga får avlastning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse.

9 § 7. Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som går i skolan, är över 12 år och som inte kan vara själv hemma före eller efter skoldagen eller när du har skollov och dina föräldrar arbetar. Då kan du till exempel vara på ett fritidshem.

9 § 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en bostad med särskild service eller bo i annan familj. Insatsen kan ges under längre och kortare tid.

9 § 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Boendet kan utformas på olika sätt; servicebostad, särskilt anpassad bostad eller gruppbostad.

9 § l0. Daglig verksamhet

Du som är vuxen och omfattas av LSS-personkrets 1 eller 2 och inte har något arbete eller utbildar dig, kan ha rätt till daglig verksamhet för att få en meningsfull sysselsättning, stimulans, utveckling och gemenskap. Verksamheten utformas med hänsyn till individuella behov och intressen.

10 § Individuell plan

Du som får hjälp enligt LSS har rätt att få hjälp med att planera ditt liv. Det kallas att göra en individuell plan. Den gör du tillsammans med din handläggare i kommunen eller någon inom Region Kronobergs barn- eller vuxenhabilitering.

16 § Förhandsbesked om rätt till ovan sökta insatser

(avser sökande från annan kommun som tänker bosätta sig i Uppvidinge kommun).

Handläggning

Ett beslut om insats enligt LSS föregås alltid av en individuell bedömning. Personkretsbedömning ska alltid göras innan utredning påbörjas om individens behov av insats. Utredningen bör vara klar inom tre månader från ansökningsdatum. Inväntan på intyg kan påverka handläggningstiden. En person som inte bedömts ingå i LSS personkrets ska alltid erbjudas prövning enligt SoL. Utgångspunkten är den enskildes behov sett i ett helhetsperspektiv. En bedömning av en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. Normaliseringsprincipen ska vara vägledande, bedömningen sker utifrån en jämförelse med den livsföring som kan anses normal för en person i samma ålder utan funktionsnedsättning. Alla insatser bygger på frivillighet och utformas tillsammans med den enskilde, med beaktande av den enskildes integritet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten