Ledighet för elev - ansökan

LÄS MER

En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas (Skollagen 2010:800, 7 kap 18 §). Synnerliga skäl kan vara något som är brådskande och av mycket stor betydelse för eleven. Semesterresor eller besök hos släktingar är inte synnerliga skäl för ledighet. Skolan anser att semesterresor skall förläggas till skolloven.

Utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är frivillig, men elever som går där är skyldiga att delta i undervisningen. En elev kan befrias från undervisning för enskilda angelägenheter. Ledigheten ska prövas i varje enskilt fall. Ledighet skall ansökas på denna blankett i god tid av vårdnadshavare/ställföreträdare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten