Dispens för gödselspridning - ansökan

LÄS MER

Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2013:40) om miljöhänsyn i jordbruket
vad gäller växtnäring.