Frågor och svar om e-tjänster och e-legitimation

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur tillgänglig är vår e-tjänsteportal

Vad är en e-tjänst?

Vad är en e-legitimation och hur skaffar jag en e-legitimation (till exempel BankId)?

Jag har problem att logga in i tjänsten, vad ska jag göra?

Jag får inte upp någon e-legitimation

Jag har glömt lösenordet till min e-legitimation

Hur säker är e-legitimationen?

Jag kan inte ha e-legitimation, vad ska jag göra?

Hur loggar jag ut?

E-tjänster för barn och elever

Jag får meddelandet att uppgifter ej kan hämtas från folkbokföringen

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR  (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Det är GDPR som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler som du kan känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad menas med ”Behandling av personuppgifter”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter ska man ha stöd i lag eller avtal, dvs. en rättslig grund. Personuppgifter får bl.a. behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Inom kommunen får man också behandla nödvändiga personuppgifter för att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

När personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, ska de tas bort (gallras) eller arkiveras. Kommunens dokumenthanteringsplaner beskriver hur verksamhetsinformation ska hanteras och bevaras.

Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen info@uppvidinge.se.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som  registrerad rätt att få dina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter.

Uppvidinge och Nybro kommun har ett samarbete med gemensamt dataskyddsombud som du når via e-postadressen dataskyddsombud@nybro.se. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar.

Du har också rätt att lämna in klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för GDPR.

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Läs mer om hur Uppvidinge kommun hanterar dina personuppgifter.

Vill du läsa mer om den Allmänna dataskyddsförordningen kan du gå till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 

Hur tillgänglig är vår e-tjänstportal? 

Uppvidinge kommun står bakom den här portalen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur e-tjänstportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Länk till Tillgänglighetsredogörelsen

 

 

Vad är en e-tjänst?

E-tjänster är ärenden som du kan utföra själv via din dator, oavsett tidpunkt på dygnet. En del tjänster kräver inloggning med e-legitimation.

 

Vad är en e-legitimation och hur skaffar jag en e-legitimation (till exempel BankId)?

Med e-legitimation kan du legitimera dig och skriva under handlingar. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort. För att du ska kunna använda vissa e-tjänster måste du ha en e-legitimation för att kunna identifiera dig eller för att skriva under något elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord för hand.

Legitimationen kan vara ett Mobilt BankId  på din mobiltelefon, en datafil på en hårddisk eller lagrat på ett elektroniskt kort. Den ges till exempel ut av en bank.

Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett Mobilt BankId eftersom detta kan användas från mobila enheter såsom en läsplatta.

 

Jag har problem att logga in i tjänsten, vad ska jag göra?

Du ska i första hand testa e-legitimationen. Lyckas du inte gå igenom testet ska du vända dig till den som utfärdat e-legitimationen. Se mer information under e-legitimation. Har du testat att din e-legitimation fungerar och är godkänd men fortfarande inte kan logga in på Uppvidinge kommuns e-tjänster? Kontakta oss via etjanst@uppvidinge.se eller via växel 0474-470 00.

Testa din e-legitimation

 

Jag får inte upp någon e-legitimation

Då har du kanske inte installerat någon e-legitimation? Logga in på din internetbank och ladda ner din e-legitimation. Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av ett Mobilt BankId. Du kan ha valt en annan plats på datorn än den rekommenderade vid installationen av e-legitimationen och det kan även vara så att du efter installationen har flyttat e-legitimationen till en annan plats. Om du har gjort detta så hittas inte e-legitimationen med automatik vid inloggningen. Giltighetstiden kan ha gått ut eller har din e-legitimation spärrats. Då kontaktar du utgivaren.

Om du använder Mobilt BankId kan du starta appen i telefonen, skriva in lösenordet och börja använda e-tjänsten.

 

Jag har glömt lösenordet till min e-legitimation, vad ska jag göra?

Du måste hämta ut en ny e-legitimation hos din bank. Det är bara du som vet vad du har för lösenord och ingen annan kan ändra lösenordet eller nollställa det. Se mer information under e-legitimation.

 

Hur säker är e-legitimationen?

Vi har bedömt att e-legitimationen är en säker lösning för våra e-tjänster. 

 

Jag kan inte ha e-legitimation, vad ska jag göra?

Kan du inte skaffa e-legitimation på grund av ofullständigt personnummer eller annan orsak, går det bra att använda våra blanketter. Har du frågor kontakta vår växel. 

 

Hur loggar jag ut?

Det är viktigt att du klickar på Logga ut för att logga ut från Mina Sidor på Uppvidinge kommuns e-tjänster. Tänk också på att stänga ner webbläsaren.

 

E-tjänster för barn och elever

 

Måste båda vårdnadshavarna signera e-tjänsten?

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera e-tjänsten.

Hur ska den andra vårdnadshavaren göra för att signera en e-tjänst?

Den andra vårdnadshavaren signerar e-tjänsten genom att klicka på den länken som har kommit till e-postadressen. Det går också bra att gå till Mina sidor och signera e-tjänsten under Mina ärenden.

Ett eller flera barn upplevs saknas i listan i e-tjänsten.

Underlaget i e-tjänsten hämtas från folkbokföringen enligt vem inloggad person har vårdnaden för. Personer med skyddad identitet visas aldrig. 

Den andra vårdnadshavaren får inget mejl om att granska och skriva under.

Det är första vårdnadshavaren som anger på vilken e-postadress den andra vårdnadshavaren kan nås. Rätt e-postadress krävs för att berätta för den andra vårdnadshavaren att det är dags att granska och signera e-tjänsten.

Det är alltid möjligt att logga in på Uppvidinge kommuns Mina sidor och gå till inkorgen under Mina ärenden för att hitta e-tjänsten att signera.

 

Jag får meddelandet att uppgifter ej kan hämtas från folkbokföringen.

Folkbokföringsadress och vårdnadsrelationer hämtas från folkbokföringsregistren. Det händer att dessa register ej kan nås vid ett tillfälle och då får man försöka utföra e-tjänsten vid senare tillfälle. Sker detta upprepade gånger ber vi dig kontakta oss via etjanst@uppvidinge.se eller via växel 0474-470 00.

Du är också välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga.