Cistern som tagits ur bruk - anmälan

LÄS MER

Information kring cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Krav enligt lagstiftningen

Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) 9 kap 1§, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, skall cistern och rörledningar som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas.

Rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är klassat som farligt avfall.

Rekommendationer

Cistern som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas.

Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att förhindra att påfyllning kan ske av misstag.

För cistern i marken

Om det är möjligt att gräva upp cisternen och återvinna den bör detta göras, i annat fall skall den fyllas med sand för att undvika marksättningar.