Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

I ansökan uppger du vilken insats du vill söka

 • Hemtjänst
 • Boendestöd
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Särskilt boende
 • Ledsagning
 • Tillfällig plats/växelvård
 • Kontaktperson
 • Avlösning för anhörig
 • Medboende i särskilt boende
 • Dagverksamhet

Handläggaren påbörjar därefter en utredning som är uppdelad i två faser

 1. Uppgifter kring den enskilde personens behov, livssituation och omgivningsfaktorer samlas in.
 2. Handläggaren gör en analys om behovet utifrån lagstiftningens syfte och rättspraxis.

Handläggaren ska sedan fatta beslut skyndsamt, hur snabbt beror på situationen och vilken insats som söks. När ett beslut har fattats delges den enskilde både utredning och beslut skriftligt.

Om den sökande inte får rätt till de sökta insatserna kan beslutet överklagas till Förvaltningsdomstol. Överklagande ska göras av den sökande inom tre veckor från det att beslutet har delgivits sökanden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten