Bygglov - ansökan

LÄS MER

Vissa åtgärder kräver att du ansöker om bygglov.

Tänk på att invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Bygglov behövs när du ska

 • uppföra nya byggnader
 • göra tillbyggnader
 • använda byggnad eller del av byggnad för annat ändamål
 • inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
 • inrätta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • sätta upp radio, telemaster eller torn
 • anordna upplag eller materialgårdar (till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt)
 • uppföra vindkraftverk
 • uppföra mur eller plank
 • anlägga parkeringsplatser
 • anordna nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs bygglov även för att

 • ändra byggnaders utseende genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre påverkas på annat sätt. Undantag från bygglovsplikten kan göras på en- och tvåbostadshus. För bedömning av bygglovsplikt skickas foto på byggnaden in tillsammans med en beskrivning av åtgärden
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten