Rivningsanmälan

LÄS MER

Rivningsanmälan

Enligt Plan- och bygglagen skall anmälan om rivning göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Undantagna byggnader är vissa så kallade komplementbyggnader (uthus, förråd och dylikt), ekonomibyggnader för jordbruket samt byggnader av hemlig karaktär för försvaret.

Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

En översiktlig beskrivning av rivningsmetod skall anges. Selektiv rivning innebär att materialen åtskiljs vid rivningen. Hälso- och miljöfarligt avfall kräver särskild hantering. Planen ska beskriva metod och materialhantering. Skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall, ohyra, svamp, virkesförstörande insekter skall redovisas.