Rivningsplan

LÄS MER

Rivningsplan med materialinventering

Oavsett om åtgärden är anmälnings- eller lovpliktig ska en rivningsplan inlämnas som underlag för startbesked. Rivningsplanen ska vara baserad på en genomförd materialinventering. Syftet med inventeringen är att identifiera vilka material och ämnen som finns inbyggt så att man vid ändring av byggnad, det vill säga vid renovering, ombyggnad och rivning, kan ange hur avfallet ska hanteras och omhändertas. För att göra en materielinventering krävs god kunskap inom området.

Kravet på kompetens för att genomföra inventeringar ökar ju mer omfattande en rivning är.

Identifierade material som kräver särskilt omhändertagande ska noteras och antecknas i dokumentation som ett underlag vid rivning eller underlag till rivningsplanen. Dessutom bör även materialet märkas upp på plats så att det inte uppstår tveksamheter vid rivningen.

Rivningslov/rivningsanmälan

Ett beviljat rivningslov innebär inte att åtgärden får påbörjas. Rivning av byggnad eller del av byggnad i lovpliktiga och anmälningspliktiga ärenden får inte påbörjas innan startbesked har utfärdats.