Särskilt driftbidrag för enskild väg

LÄS MER

De enskilda vägarna utgör den största delen av Uppvidinge kommuns vägnät. Enskilda vägar ses som ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela kommunen. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar i Uppvidinge kommun är ofta en organisation, exempelvis en vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Uppvidinge kommun har beslutat att det ska finnas möjlighet för väghållarna att, utöver de bidrag som kan sökas från Trafikverket, också kunna söka särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg från kommunen.  Detta för att på så sätt underlätta för väghållarna att öka möjligheterna till framkomlighet och tillgänglighet i hela kommunen.

Syfte

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för såväl väghållare som fastighetsägare som för Uppvidinge kommun kring vilka regler som ska följas vid hantering av ansökan och utbetalning av särskilt driftbidrag till väghållare.

Särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut av Trafikverket till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel hos Trafikverket då de ska utföra speciella arbeten på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden. För att få ytterligare täckning för kostnaderna kan väghållaren välja att också ansöka om bidrag från kommunen.

Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag:

 • Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
 • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
 • Omläggning av vägsträcka
 • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
 • Ombyggnad eller reparation av bro
 • Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög

Grundläggande villkor

 • För att kunna söka särskilda driftsbidrag från Uppvidinge kommun måste vägen få ett årligt driftsbidrag från Trafikverket.  
 • Uppvidinge kommun beviljar bara särskilt driftsbidrag till åtgärder som också har beviljats särskilt driftsbidrag från Trafikverket.
 • Bidraget från Uppvidinge kommun ska inte någon gång tillsammans med övriga bidrag och insatser överstiga den totalkostnad som Trafikverket har beräknat/godkänt för den särskilda driftåtgärden.  
 • Arbetet får inte vara genomfört eller ha påbörjats.

Ansökan och beslut

 • Ansökan sker via Uppvidinge kommuns e-tjänst alternativt genom att kontakta Samhällsserviceförvaltningen/Tekniska avdelningen.
 • Ansökan kan göras så snart som Trafikverket har godkänt åtgärden.
 • Följande dokument ska bifogas till ansökan:
  • beslut om särskilt driftbidrag från Trafikverket.
  • kostnadsberäkning från utföraren
  • karta, som markerar var åtgärden ska utföras, för lokalisering.
 • Ansökan måste göras och beviljas innan arbetet påbörjas.  
 • Bidrag kan bara sökas det år som åtgärden utförs.

Beslut

 • Bidrag beviljas av Kommunstyrelsens tekniska utskott i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad. I de fall som tekniska utskottets medel är slut lämnas ansökan över till Kommunstyrelsen för beslut och vid bifall tillskjuter Kommunstyrelsen medel.

Redovisning och utbetalning

 • Slutredovisning lämnas till Tekniska avdelningen på Uppvidinge kommun senast tre (3) månader efter att Trafikverket gjort en godkänd slutbesiktning av åtgärden.
 • Följande dokument ska bifogas slutredovisningen:
  • kostnadssamanställning med fakturakopior
  • slutbesiktningsprotokoll från Trafikverket.
 • Utbetalningen sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för väghållaren så snart som slutredovisningen har behandlats av kommunen.

Mer information om enskilda vägar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status, notifiering om handläggaren behöver mer information eller lägga till bilagor till din ansökan i efterhand.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa