Ansökan om inackorderingsbidrag/bidrag för anslutningsresa för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om inackorderingstillägg/anslutningsresa

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever, som behöver inackordering eller bidrag till resor under sin gymnasieutbildning. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Elever som går på Friskolor eller Folkhögskolor får söka inackorderingsbidrag från CSN.

Om Du inte är berättigad till inackorderingsbidrag erhåller Du busskort på Din gymnasieskola. Du får åka utan färdbevis de första 3 dagarna.

Om Du fått busskort måste Du meddela om Du beviljats inackorderingsbidrag eller kontant resebidrag. Detta gäller även om Du går på en Friskola. Du kan annars bli återbetalningsskyldig.1. Inackorderingsbidrag
är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor och utgår i de fall dagliga resor inte kan ske till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel, eller om du måste lämna hemmet före klockan 06.20 eller om den normala skoldagen (minst 3 dagar/vecka) inklusive resor överstiger elva timmar. En förutsättning för att du ska beviljas inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen.

Bidraget utgår med lägst 1/30 av gällande basbelopp för varje hel kalendermånad i högst 9 månader per läsår (september-december, januari-maj) under vilka eleven bor inackorderad eller i lägenhet på studieorten. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott senast sista bankdagen i varje månad. Om Du beviljas inackorderingsbidrag har du inte rätt till Resekortet skola.

Inackorderingsbidrag utbetalas endast om eleven är inackorderad (eller har lägenhet) och studerar på heltid. Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt. Tillsammans med ansökan skall kopia på hyreskontrakt bifogas.

Inackorderingsansökan ska vara inlämnad senast den 15 september för höstterminen och 15 januari för vårterminen. 

 

Inackorderingsbidrag 2024

0-54km                                                       0:-

55-84km                               1/30                1910:-

85-124km                             1/28                2046:-

125-174km                            1/25                2292:-

175-224km                            1/23                2491:-

225-599km                            1/21                2728:-

600-899km                            1/20                2865:-

900-1299km                          1/19                3015:-

1300-                                     1/17                3370:-

Utbetalning utav inackorderingsbidraget sker den 20:e de månader man fått beviljat.

2. Kontant bidrag till anslutningsresa
utgår till elever som har ett avstånd mellan hem och hållplats på minst 4 km.

4-6 km                                      200 kr/mån
över 6 km                                 250 kr/mån

Bidrag till anslutningsresa betalas ut 1 gång/termin (december och maj).


Observera

Om du slutar påbörjad utbildning, flyttar, eller på annat sätt förändrar din situation så att inackorderings/resebidrag ej längre skall utgå, måste du omgående meddela Barn- och utbildningsförvaltningen. Om bidrag erhållits på grund ut av felaktiga uppgifter blir du återbetalningsskyldig.

Besvärshänvisning
Överklagande av detta beslut ställs till Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet skall dock skickas eller lämnas till

Barn- och utbildningsförvaltningen i Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. I besvärshandlingen skall du ange, vilket beslut som överklagas och de omständigheter du stödjer ditt överklagande på. Du skall också uppge namn, adress och telefonnummer.

 

Ansökan måste förnyas varje läsår!

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa