Eget omhändertagande av latrin/slam - ansökan

LÄS MER

Undantag från hämtning av slam

Miljö- och byggnadsnämnden kan efter ansökan medge undantag från hämtning av slam under förutsättning att slammet kan tas omhand genom kompostering eller som jordförbättringsmedel på brukad åkermark.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten