Eget omhändertagande av latrin/slam - ansökan

LÄS MER

Undantag från hämtning av slam

Miljö- och byggnadsnämnden kan efter ansökan medge undantag från hämtning av slam under förutsättning att slammet kan tas omhand genom kompostering eller som jordförbättringsmedel på brukad åkermark.