Medborgarförslag

LÄS MER

Lämna in ett medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att väcka ett ärende i kommunfullmäktige. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. I övrigt kan medborgarförslaget handla om allt som berör kommunens verksamhet. Alla inkomna medborgarförslag är offentliga handlingar.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla personer som är folkbokförda i Uppvidinge kommun. Detta innebär att barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått rösträtt kan lämna in ett medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag.

Vad händer med ditt medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i kommunfullmäktige om det ligger inom deras befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Så här lämnar du in ditt medborgarförslag

Medborgarförslaget ska lämnas in som ett skriftligt brev eftersom det måste vara undertecknat av en eller flera personer. Därför kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post. Medborgarförslaget ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
ledningskontoret@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
ledningskontoret@uppvidinge.se