Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

LÄS MER

Funktionsnedsatta har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd.

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • på parkeringsplats reserverad för personer med funktionsnedsättning under högst den tid som finns angiven på platsen
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3, men mindre än 24 timmar
  • under högst 3 timmar på gågata
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (t.ex. parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att personer med funktionsnedsättning som har parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta respektive kommun för besked.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats, på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Personuppgifter

  • Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning ska behandlas enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen (PuL).
  • Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att på begäran, en gång per kalenderår, gratis erhålla besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid med lagen.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.