Försäljning av tobak och e-cigaretter - ansökan/anmälan

LÄS MER

Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

1.1. - 1.4. Ansökan om tillstånd

  • En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.
  • Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.
  • En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe. Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Varje kommun beslutar vilken avgift som gäller i just den kommunen.

Konkurs

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny ansökan om tillstånd. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Var du hittar reglerna

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.

2.1. Försäljning av E-cigaretter

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. (15 § 5 kap[2018:2088] lag om tobak och liknande produkter)

Värt att veta om egenkontrollprogram

Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik följer bestämmelserna i lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen när det blir tillsyn. Om du inte följer lagens bestämmelser kan kommunen ge dig försäljningsförbud eller en varning. Det gäller också om du inte har ett egenkontrollprogram.

Kontroll av att reglerna följs

Det är ägaren som ansvarar för att reglerna följs i butiken. Ägaren ansvarar även för att personalen känner till reglerna och att det skapas rutiner för ålderskontroll i ett så kallat egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas till anmälan om tobaksförsäljning. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

3.1. Anmäl en förändring i företaget

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

4.1. Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

5.1. Vägledning och information för egenkontroll

En sammanställning från Folkhälsomyndigheten med information om hur du genomför en egenkontroll och de regler som finns.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se