Kontrollansvarig - anmälan

LÄS MER

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig som är certifierad krävs i de flesta fall när man ska uppföra en byggnad men behövs inte vid små ändringar av till exempel en- eller tvåbostadshus, om miljö- och byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Förslag till kontrollansvarig ska anges av byggherren i ansökan om bygglovet. I beslutet ska det framgå vem som är kontrollansvarig (KA).

Byggherren anlitar kontrollansvarig

Det är du som byggherre som ska anlita en kontrollansvarig. Den kontrollansvarig (KA) ser till att gällande bestämmelser följs och att en byggnaden uppfyller de krav som ställs i samhället. Kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

Vad gör den kontrollansvarige?

En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden, krav på tillgänglighet och god bostadsutformning.

En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Dessa krav ska styrkas genom certifiering via ett ackrediterat certifieringsorgan eller att personen uppfyller motsvarande krav i EU eller inom EES-området.

Självständig roll

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Uppgifter

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre med att ta fram förslag till kontrollplan och se till att planen och de bestämmelser som gäller följs. Han/hon ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ger också utlåtande som underlag till slutbeskedet som du ska ha innan du kan flytta in i byggnaden.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster