Planbesked - ansökan

LÄS MER

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att ansöka om planbesked. Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om ett positivt eller negativt planbesked och beskedet meddelar kommunens inställning till den aktuella åtgärden.

Du som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete.

Planbesked ska ges inom fyra månader från det att ansökan har inkommit, om inte kommunen och den sökande har kommit överens om annat. Ett positivt planbesked innebär inte att planarbetet har påbörjats. Planarbetet inleds formellt med tecknandet av ett planavtal och ett startmöte där den sökande får information om planeringsarbetets fortskridande.