Upphörande av miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Om du ska lägga ned din verksamhet och den klassas som miljöfarlig, bör du informera Uppvidinge kommun i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid innan avvecklingen kan påbörjas.

Du behöver ta ställning till hur du ska ta omhand och rengöra olika process- eller anläggningsdelar.

Här är uppgifter som bör beskrivas i en bifogad avvecklingsplan:

  • Omhändertagande av ev. processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor).

  • Avveckling/rengöring av ev. processavloppsvattenledningar, reningsanläggningar, kemikalier och slam.

  • Omhändertagande av kemikalier, farligt avfall och annat avfall.

  • Rengöring och omhändertagande av ev. oljecistern eller oljeavskiljare.

  • Omhändertagande/ rengöring av utrustning för luftrengöring eller ventilation.

  • Eventuell sanering av väggar, golv och tak.

  • Redogörelse för om byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas.

  • Genomförd eller planerad sanering eller undersökning av föroreningar i mark, vatten och/eller byggnad.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se