Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Anmälnings­pliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver bygglov kan en anmälan krävas och du behöver även startbesked från kommunen innan du påbörjar din åtgärd.

Anmälan ska skickas in med tillhörande handlingar för att få ett startbesked. En byggnad får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbeskeden förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas utan startbesked

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan innan du har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet.

Åtgärder som kräver anmälan

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder